168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

M mode přes oblast s dynamikou pleurální linie (žlutě). Neklid v Keyově prostoru, který se přenáší přes pleurální linii do hloubky Merlinova prostoru (červeně). Místy je průchod této změny přes pleurální linii beze změny jejího charakteru (modře), místy dochází při průchodu pleurální linii k její další změně, která se poté […]

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

M mode přes oblast bez dynamiky pleurální linie (žlutě). Stratosphere sign v pravé a zcela levé části obrazu, ve středu pak Avicenne příznak (neklid v Keyově prostoru se beze změny při průchodu pleurální linií propaguje do hloubky Merlinova prostoru). Na samotné pleurální linii nevzniká změna propagující se dolů (seashore sign […]

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

Přední axilární čára, subkostální koronálně/sagitální řez, anatomický M-mode Zobrazena minimální kraniokaudální exkurze pravé bránice (6mm) = paréza bránice.       168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A4C se zaměřením na RV, M mode TAPSE nízké, ukazující i na poruchu longitudinální složky kontraktility RV.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

166. Seropneumothorax

M mode Stratosphere sign s Avicenne sign – průkaz absence jak lung slidingu, tak i lung pulzu.     166. Seropneumothorax

162. Dysfunkce bránice

Koronární/sagitální řez v přední axilární čáře vpravo, anatomický M mode Nyní pohled na dorzální část pravé bránice a pravé pohrudniční dutiny přes pravý jaterní lalok. Minimální exkurze bránice v kraniokaudálním směru během respirace, změřena exkurze bránice v kraniokaudálním směru = 5.4 mm (z linie anatomického M mode – ta se šipkou).     […]

161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

SSAX, rovina řezu v úrovní papilárních svalů , M mode Mírně asynchronní začátek kontrakce IVS a laterální stěny, intraventrikulární mechanický delay cca 100ms.       161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

155. Sepse a ARDS

A4C, zaměření na pravé srdce, M mode Velmi nízké TAPSE jako známka významné globální systolická dysfunkce RV.       155. Sepse a ARDS