159. Expanze v nadledvinách a játrech

Subkostální transversální projekce v přední axilární čáře, CFM Přes horní okraj pravého jaterního laloku (segment VII) zobrazena kulovitá homogenně hyperechogenní struktura (expanze nadledviny). V játrech pak hypoechogenní ložisko směrem laterálně (doleva) neostře ohraničené, v barvě zachycen tok v jaterních žilách, hypoechogenní struktura bez detekce toku.       159. Expanze v nadledvinách a játrech

159. Expanze v nadledvinách a játrech

Subkostální transversální projekce v přední axilární čáře Přes horní okraj pravého jaterního laloku (segment VII) zobrazena kulovitá homogenně hyperechogenní struktura (expanze nadledviny, červeně). V játrech pak hypoechogenní ložisko směrem laterálně (doleva) neostře ohraničené (žlutě).       159. Expanze v nadledvinách a játrech

159. Expanze v nadledvinách a játrech

Subkostální transversální projekce v přední axilární čáře Přes dolní okraj pravého jaterního laloku zobrazen horní pól pravé ledviny. Sklápěním roviny řezu kraniálně se pak zobrazuje kulovitá homogenně hyperechogenní struktura (expanze nadledviny), mediálně od ní pak VCI a ventrálně před ní krček žlučníku se záhybem (Phrygian cap).       159. Expanze […]

159. Expanze v nadledvinách a játrech

Subkostální sagitální projekce v přední axilární čáře Přes dolní okraj pravého jaterního laloku zobrazena kulovitá homogenně hyperechogenní struktura (expanze nadledviny), mírným sklopením roviny řezu mediálně pak VCI a ventrálně před ní krček žlučníku se záhybem (Phrygian cap).       159. Expanze v nadledvinách a játrech

159. Expanze v nadledvinách a játrech

Subkostální sagitální projekce v přední axilární čáře, rovina řezu nejprve mediálně a pak sklápěna laterálně Přes dolní okraj pravého jaterního laloku zobrazen žlučník a VCI. Sklopením roviny řezu laterálně se pak objevuje kulovitá homogenně hyperechogenní struktura (expanze nadledviny), laterokaudálně od ní pak horní pól pravé ledviny.       159. Expanze […]

155. Sepse a ARDS

Subkostální projekce na dlouhou osu VCI VCI dilatovaná bez respiračních variací během UPV (kurzor kraniálně).         155. Sepse a ARDS

155. Sepse a ARDS

Subkostální šikmá projekce v pravé přední axilární čáře, CFM Zobrazena oblast portální trias. Zcela dorzálně V. portae, ventrálně od ní pak vinutý průběh art. hepatica propria, zcela možné i zdvojení či časné větvení této tepny. Ductus hepaticus nedilatován (5.9 mm).       155. Sepse a ARDS

155. Sepse a ARDS

Subkostální šikmá projekce v pravé medioklavikulární čáře Měření šíře stěny žlučníku, která se jeví třívrstevná a jednoznačně rozšířená.         155. Sepse a ARDS